ZŠ a MŠ Náklo
ZŠ a MŠ Náklo

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Náklo

Článek I. - Úvodní ustanovení

 • Název spolku:    Spolek rodičů při základní škole v Nákle
 • Sídlo spolku:      Náklo 126, 783 32
 • IČO spolku:        47654091

Článek II. - Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení rodičů při základní škole v Nákle, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOV ve spojení s § 214 a násl.

 2. Název se s ohledem na § 216 NOZ mění na Spolek rodičů při základní škole v Nákle (dále jen „spolek“).

 3. Spolek je dobrovolným spolkem rodičů, jiných zákonných zástupců žáků školy a přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu, kteří se zajímají o výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj dětí.

      4.    Spolek hájí práva a zájmy dětí.

      5.    Spolek je právnickou osobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Článek III. - Hlavní činnosti spolku  

 1. Vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a učiteli.

 2. Spolupráce se ZŠ Náklo při organizování soutěží, koncertů, zájezdů, kulturních, sportovních, společenských a dalších školních akcí pro děti a pro rodiče.

 3.  Finanční podpora žáků a aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.).

 4.  Pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možnosti spolku.

 5. Nabídka širšího výběru aktivit a zřizování dalších zájmových skupin a kroužků.

 6. Zprostředkovávat přenos informací mezi školou a rodiči.

 7. Seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů.

Článek IV. - Členství a orgány spolku

 1. Členství jednoho z rodičů žáka (případně jiného zákonného zástupce) vzniká dnem přijetí žáka ke školní docházce na ZŠ v Nákle. Členství ostatních občanů vzniká dnem, kdy výbor rozhodne o přijetí žadatele na základě podané písemné přihlášky. Zaplacením členského příspěvku členové spolku vyjadřují svůj souhlas se stanovami a stvrzují, že budou jednat v souladu s těmito stanovami. 

 2. Členství zaniká:

 • dobrovolným vystoupením člena; k zániku členství dochází písemným oznámením vystupujícího člena, a to jeho doručením na adresu bydliště předsedy spolku nebo zasláním na mail. adresu předsedy spolku
 •  nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě uvedené v čl. VI odst. 1 těchto stanov
 •  úmrtím
 •  ukončením školní docházky dítěte.
 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze volí členy výboru, vyjadřuje  se k návrhům na změny výše členského rodičovského příspěvku na školní rok, k plánu činnosti výboru a ke zprávám o činnosti spolku, ke změně stanov, k personálnímu složení výboru, podává podněty či návrhy na změny fungování spolku.

 2. Výbor je složen výhradně ze členů spolku, má minimálně devět a maximálně 25 členů, členství ve výboru je neplacené. Výbor projednává a zajišťuje realizaci plánu činnosti spolku, schvaluje změny stanov a změny výše členského příspěvku, schvaluje roční zprávu o činnosti a hospodaření a předkládá ji členské schůzi.                                                 Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Členové výboru jsou voleni členskou schůzí veřejným hlasováním a to na dobu 5 let nebo dokud následující školní rok členská schůze neschválí nové členy výboru.  Členové výboru souhlasí, aby pouze jejich jméno, příjmení, případně titul a funkce ve spolku byly uvedeny na webu spolku.

Jednání výboru svolává předseda zasláním pozvánky na mail. adresy členů výboru nejpozději 7 dní před datem konání.

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda. Členové výboru volí předsedu, místopředsedu a pokladníka a dle potřeby příp. další funkcionáře (např. kontrolní komisi). Předseda je oprávněn jednat jménem spolku ve všech záležitostech spolku a v souladu s platnými právními předpisy. O svých veškerých právních jednáních je předseda povinen bez zbytečného odkladu informovat výbor.

Článek V. - Členská schůze

 1. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně jedenkrát do roka.

 2. Požádat o svolání mimořádné členské schůze má právo ředitel školy nebo skupina nejméně 10 členů spolku, a to zasláním žádosti  se stručným zdůvodněním na mail. adresu předsedy výboru spolku nebo písemně na adresu bydliště předsedy spolku.

 3. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Není-li ani po 15 minutách od začátku jednání tato usnášeníschopná, může předseda spolku vyhlásit členskou schůzi za náhradní.

 4. Náhradní zasedání členské schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.

      5.   Pozvánku na zasedání členské schůze (náhradní zasedání členské schůze) výbor oznamuje  

             těmito způsoby:

 • oznámením v žákovské knížce
 • vyvěšením na www stránkách školy 
 • emailem

Článek VI. - Členský příspěvek a seznam členů

 1.  Členský příspěvek na příslušný školní rok je splatný vždy nejpozději k 31. 12., pokud není statutárním orgánem tato lhůta prodloužena. Nezaplacením příspěvku do uvedeného data členství zaniká.

 2.  Od školního roku 2016/2017 platí člen spolku, který je  zákonným zástupcem dvou dětí studujících současně v ZŠ Náklo, členský příspěvek za každé dítě.

 3. V případě že budou ZŠ Náklo navštěvovat ke studiu současně tři děti ( sourozenci ) bude platit zákonný zástupce příspěvek pouze na dvě děti, třetí dítě bude od příspěvku osvobozeno.

 4. Zápisy a výmazy v seznamu členů je oprávněn provádět pouze předseda nebo místopředseda spolku. Seznam členů je neveřejný a je aktualizován vždy v případě jeho změny, a to bez zbytečného odkladu.

 5. V případě, že člen spolku nebude moci z vážných důvodů příspěvek uhradit, lze od platby tohoto příspěvku člena spolku osvobodit. Každá taková situace se posuzuje individuálně a musí ji schválit výbor spolku.

Článek VII. -  Práva a povinnosti členů

 1. Členství zavazuje každého člena k placení ročních členských příspěvků.

 2. Člen je povinen dodržovat stanovy spolku.

 3. Člen spolku souhlasí, aby spolek shromažďoval a zpracovával evidenční údaje člena v neveřejném seznamu členů.

 4. Člen má právo aktivně se podílet na činnosti spolku, účastnit se, vystupovat a hlasovat na členské schůzi, vyjadřovat se k činnosti spolku, k činnosti výboru, na požádání nahlédnout do přehledu příjmů a výdajů spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a k dění ve škole.

 5. Člen má právo volit a být volen do výboru spolku.

Článek VIII. - Zásady hospodaření

 1.  Spolek hospodaří s prostředky získanými formou:

 • členských příspěvků členů spolku
 • dobrovolných darů členů spolku
 • darů sponzorů
 • dotací od obce
 • výnosů z akcí pořádaných spolkem nebo ve prospěch spolku
 • dotací a grantů 
 • příspěvků z veřejných rozpočtů
 1.  Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně spolku a na jediném účtu u zvoleného peněžního ústavu.

 2. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně, dle zákonných předpisů a vlastního rozpočtu.

 3. Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda a pokladník a to každý samostatně. O svých veškerých právních jednáních je předseda a pokladník povinen bez zbytečného odkladu informovat výbor.

 4. Výbor schvaluje roční závěrku spolku, předkládá zprávu o činnosti a hospodaření min. 1x ročně na členské schůzi.

 5. Kontrola hospodaření je prováděna kontrolní komisí min. 1x ročně, je-li komise ustanovena. O výsledku informuje tato komise výbor spolku a její zpráva je součástí zprávy o činnosti a hospodaření pro členskou schůzi.

Článek IX. - Zánik spolku

 1. O zrušení spolku, příp. o jeho fúzi s jiným spolkem, rozhoduje členská schůze.

 2. V případě zániku spolku provede zvolený likvidátor likvidaci spolku. Likvidační zůstatek je likvidátorem nabídnut spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci Náklo.

Článek X -  Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku.

 2. Ředitel školy má právo se zúčastnit každého jednání spolku.

 3. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí a plně nahrazují stanovy spolku ze dne 19. 3. 1992.

 4. Tyto stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u příslušného rejstříkového soudu.

 5.  Stanovy ve výše uvedeném znění jsou uloženy v sídle spolku.

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
skoro jasno 30 °C 17 °C
úterý 23. 7. déšť 20/16 °C
středa 24. 7. skoro jasno 24/14 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 21/12 °C