ZŠ a MŠ Náklo
ZŠ a MŠ Náklo

Provozní řád jídelny

Základní škola a Mateřská škola Náklo, příspěvková organizace

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Údaje o zařízení 

 

Školní zařízení: Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Náklo, příspěvková organizace

Adresa:                                Náklo 227, 783 32, okres Olomouc

IČO:                                    75029952

Telefon:                              773 645 508

E-mail:                               jidelna@msnaklo.cz

Kapacita ŠJ:                        300 obědů

Ředitel školy:                      Mgr. Jiří Peřina

Vedoucí ŠJ:                         Milada Vyroubalová

 

Základní ustanovení

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců školy
a cizích strávníků.

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem prostoru školní jídelny určeném ke stravování žáků, zaměstnanců školy a ostatních strávníků.
 2. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Dětem s alergií na lepek však vycházíme vstříc, pokud to receptura dovoluje, porce pro tyto děti připravíme bez zahuštění moukou obsahující lepek.
 3. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
 4. Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:
 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělání

 • Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na

stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při

činnostech epidemiologicky závažných

 • Systémem HACCP (systém kritických bodů)
 1. Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 

Práva a povinnosti  žáků a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci

 1. Práva:
 • Dítě, žák má právo na poskytování kvalitní a vyvážené stravy.
 • Strávníci školní jídelny mají právo být chráněni před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním a urážením.
 • Strávníci školní jídelny mají právo na svobodu myšlení, projevu
  a náboženství, na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti.
 • Strávníci školní jídelny a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu, o organizačních záležitostech a pravidlech stravování ve školní jídelně.
 • Strávníci školní jídelny a jejich zákonní zástupci mají právo se vyjadřovat k průběhu, organizačním záležitostem a pravidlům stravování.
 • Strávníci školní jídelny mají právo na stravování v kulturním prostředí.
 • Strávníci školní jídelny mají právo se stravovat za dodržení všech podmínek stanovených ve Školním řádu a ve Vnitřním řádu školní jídelny.

 

2. Povinnosti:

 • Základní povinnost strávníka školní jídelny je seznámit se s tímto Vnitřním řádem školní jídelny a dodržovat tento Vnitřní řád školní jídelny.
 • Povinností strávníka je docházet do školní jídelny na stravování včas podle rozvrhu výdeje stravy.
 • Strávník se musí chovat ukázněně a dodržovat zásady mezilidských vztahů.
 • Strávník je povinen dbát o čistotu a pořádek ve všech prostorách školní jídelny a okolí školní jídelny.
 • Všichni strávníci jsou povinni po vstupu do jídelny si vzít podnos, příbor a odebrat si polévku a hlavní jídlo, které opatrně přenesou ke stolu.
 • Strávníci školní jídelny jsou v průběhu konzumace oběda povinni dodržovat zásady slušného chování a chovat se tak, aby například nadměrnou hlučností nerušili ostatní.
 • Podnosy s použitým nádobím jsou strávníci povinni odložit na místo k tomu určené.
 • Je zakázáno odnášet nádobí a příbory mimo jídelnu.
 • Strávníkům školní jídelny je zakázáno nosit do jídelny větší finanční obnosy, drahou elektroniku a jiné cenné věci. V případě ztráty těchto věcí nebude žákům poskytnuta náhrada.
 • Strávníkům školní jídelny jsou přísně zakázány jakékoliv projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti.

 

Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 1. Provozní doba:
 • Školní jídelna je v provozu v pracovních dnech podle potřeby školských zařízení.
 • Výdej obědů probíhá:                                                                                              10.30 – 11.00 hod. pro cizí strávníky a nemocné děti do jídlonosičů.

11.30 – 13.40 hod. pro děti MŠ, ZŠ a zaměstnance školy.

V MŠ se obědy do jídlonosičů vydávají od 11.30 do 12.00 hod. a to z hygienických a organizačních důvodů.

 • Do jídlonosičů pro žáky bude oběd u výdejního okénka vydán pouze ve výjimečných případech až po vydání stravy žákům. Toto opatření je z hygienických důvodů.
 • Výdej pro cizí strávníky je také oddělen místně.
 • Pokud zůstanou nevyzvednuté obědy, mohou si je žáci přidat na přídavcích od 13.40 hod. Tuto možnost, mají pouze strávníci, kteří mají ten den řádně zaplacenou stravu.

 

 1. Přihlašování a odhlašování stravy:
 • Na každý školní rok musí být každý žák opakovaně přihlášen vyplněním přihlášky ke stravování.
 • Žáci Základní školy obdrží elektronický čip, kterým u výdejního okénka ve školní jídelně prokáží objednanou stravu a věkovou kategorii. Čip každý strávník dostane zdarma. V případě ztráty je povinen při vystavení nového čipu zaplatit plnou hodnotu 120,- Kč.
 • Strávníci si mohou odhlásit oběd osobně ve školní jídelně, telefonicky na tel. čísle 773 645 508 nebo přes internet na www.strava.cz mimo MŠ. Přihlašovací údaje sdělí každému strávníkovi a jeho zákonnému zástupci vedoucí ŠJ.
 • Děti z Mateřské školy si odhlašují stravu v MŠ a to osobně nebo telefonicky na tel. čísle 773 333 954.
 • Podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), zabezpečuje školní jídelna stravu pro děti a žáky pouze v době jejich pobytu ve škole, nikoli v době nemoci.
 • První den nemoci si žáci mohou neodhlášenou stravu odnést v jídlonosiči. Ostatní dny musí odhlásit nebo odebírat stravu za plnou cenu tj. od 41,- do 70,- Kč podle věkové kategorie.
 • Zaměstnanci se musí odhlašovat v případě nepřítomnosti v zaměstnání (dovolená, nemoc, mateřská dovolená – od prvního dne), jinak hradí plnou cenu oběda.

 

 1. Placení stravy:
 • Stravné se platí formou zálohy na příští měsíc. Odhlášená strava se ihned odpočítává.
 • Rodič nebo zákonný zástupce je povinen v daném termínu stravné uhradit.
 • Ceny stravného jsou uvedeny v příloze vnitřního řádu ŠJ.
 • Stravné je možno platit třemi způsoby:

- hotově v kanceláři ŠJ, k 20. dni v předešlém měsíci;

- převodem, zasláním zálohy na účet ŠJ č. 193599522/0300;

- inkasem, k čemuž je zapotřebí provést svolení k inkasu k 25. dni

předešlého měsíce.

 

 1. Ceny stravného:
 • Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.
 • Ceny za stravu pro jednotlivé věkové kategorie viz. příloha.               

                  

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Strávníci školní jídelny jsou povinni chránit své i zdraví jiných osob,
  se kterými přijdou během pobytu v prostorách školní jídelny do styku.
 2. Strávníci školní jídelny a jejich zákonní zástupci jsou povinni zabránit všem formám diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie
  a netolerance vůči odlišnosti, jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním.
 3. Rizikovým faktorem v provozu školní jídelny je uklouznutí na mokré podlaze znečištěné rozlitým jídlem a následným úrazem při pádu na podlahu nebo na jídelní nábytek. Strávníci školní jídelny jsou povinni minimalizovat tyto rizikové faktory.
 4. Strávníkům školní jídelny je zakázáno samostatně otevírat okna a sedat na parapety. Okna na požádání otevře zaměstnanec školní jídelny.
 5. Strávníkům školní jídelny je zakázáno manipulovat s vypínači v rozvaděčích, jističi, elektrickým vedením apod.
 6. Strávníkům školní jídelny je zakázáno manipulovat s hasicími přístroji
  a hydranty s výjimkou nezbytného zásahu při požáru.
 7. Dozor dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy
  a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí. Žáci se mohou v případě potřeby na dozor obracet.
 8. Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně okamžitě hlásí dozoru nebo zaměstnanci školní jídelny, který poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy

 1. Důležitým prvkem ochrany je výchovně vzdělávací působení na žáky během čekání na výdej oběda a dále během vlastního stravování zaměřené na zdravý způsob života. Nejen pedagogickými pracovníky, ale i provozními zaměstnanci školní jídelny jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu, je zdůrazňována ochrana osobnosti.
 2. Důležitým prvkem prevence je i vytvoření příznivého klimatu mezi žáky navzájem při čekání na výdej oběda i při vlastním stolování.

 

Vstup osob do výrobních prostor a prostor školní jídelny

 1. Dle hygienických předpisů platí přísný zákaz vstupu do výrobních
  a skladových prostor školní jídelny a prostor výdejny školní jídelny.
 2. Není přípustné, aby provozní prostory navštěvovaly osoby, které nemají zdravotní průkaz.

 

Závěrečná ustanovení

 

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem:

Vyvěšením v prostorách školní jídelny a na internetových stránkách

školy www.zsnaklo.cz

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických
a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny v součinnosti s vedením školy.

 

Provozní řád byl projednán a nabývá platnosti a účinnosti 1. 9. 2018.

 

 

Milada Vyroubalová, vedoucí ŠJ

Mgr. Jiří Peřina, ředitel školy


Příloha Vnitřního řádu školní  jídelny Náklo od 1.9.2022:

Ceny stravného:

MŠ 3 – 6 let:                       přesnídávka:               15,- Kč

                                          oběd:                         21,- Kč

                                          svačina:                       8,- Kč

                                                                            44,- Kč

 

MŠ 7 let:                             přesnídávka:               15,- Kč

                                          oběd:                         25,- Kč

                                          svačina:                      8,- Kč

                                                                           48,- Kč

 

ZŠ   7 – 10 let:                                                       29,- Kč

ZŠ 10 – 14 let:                                                        34,- Kč

ZŠ 15 a více let:                                                      42,- Kč

 

ZAMĚSTNANCI:                                                       32,- Kč

                                          příspěvek  z FKSP         10,- Kč    

                                                                             42,- Kč            

                     

CIZÍ STRÁVNÍCI:                                                       91,- Kč

                                                                               

                                

Plná cena obědů:

 

MŠ 3 – 6 let:                       93,- Kč

MŠ 7 let:                             97,- Kč

ZŠ  7 – 10 let:                      78,- Kč

ZŠ 10 – 14 let:                      83,- Kč

ZŠ 15 a více let:                    91,- Kč

ZAMĚSTNANCI:                     91,- Kč

 

Suroviny:                              42,- Kč

Mzdové náklady:                    24,- Kč

Provozní náklady:                   25,- Kč

                                        -------------------

 Cizí strávníci:                        91,- Kč

 

Jídelna

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 3. 2023
zataženo 19 °C 9 °C
pátek 24. 3. zataženo 20/11 °C
sobota 25. 3. jasno 20/11 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 17/11 °C