Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Provoz školní družiny při ZŠ a MŠ Náklo

 • Školní družina (ŠD) je v provozu ve dnech školního vyučování.
 • Vyzvedávání a odchody dětí: po obědě probíhají odpočinkové činnosti, poté zájmové a rekreační činnosti. Aby se děti mohly těchto aktivit bez jejich narušení zúčastnit, dodržujte prosím režim ŠD a vyzvedávejte své děti pokud možno v těchto časech: 

     - před/po obědě (tzn. pokud dítě končí po 4. vyuč.hod. - odchod do 12.10

       nebo v 13.00, pokud končí po 5. vyuč.hod. - odchod do 13.05), dále pak

      - v 14.00

      - od 15,00 kdykoli

 • ŠD má dvě oddělení (obě oddělení jsou v přízemí).
 • Naši školní družinu navštěvuje 60 žáků z první až páté třídy.
 • Žáky si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování. Poté jsou žáci doprovázeni vychovatelkou do školní jídelny.
 • Po obědě se jdeme projít nebo odcházíme do ŠD, kde začínají odpočinkové činnosti (čteme a posloucháme pohádky nebo dětské příběhy, odpočíváme na koberci nebo venku na dece, povídáme si, hrajeme stolní hry, malujeme...) a poté rekreační a zájmové činnosti probíhající na školním dvoře, školním nebo dětském hřišti, v okolí školy, ve školní družině nebo v tělocvičně. Věnujeme se pracovním, přírodovědným, estetickým, sportovním, dopravním a jiným činnostem, které probíhají společně nebo jednotlivě podle zájmu dětí.
 • Žáci si dále mohou volit činnosti dle vlastního uvážení (stolní, společenské a didaktické hry, stavebnice, rukodělné činnosti, malování, kreslení atd. Podle možností (vhodné počasí, volná tělocvična apod.) se co nejvíce věnujeme sportovním a pohybovým aktivitám.
 • Věnujeme se také přípravě na vyučování. Více viz. Činnosti ve školní družině.
 • Co s sebou do ŠD: vyplněný družinový zápisník, pracovní oděv na výtvarné činnosti (např. staré triko, zástěra), kapesníky, sportovní oblečení (např. tepláky, oteplováky, triko, mikinu), sportovní obuv ven i do tělocvičny, pokrývku hlavy (šátek, kšiltovku, klobouk, čepici...) - vše prosím přizpůsobte ročnímu období a aktuálnímu počasí; dále svačinku na odpoledne, pití a další věci dle potřeby.
 • Fotky z činností ŠD se snažíme pravidelně aktualizovat ve fotogalerii.
 • Ve školním roce 2016/17 je ZŠ Náklo zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.“

 


Řád školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Náklo

/dle zákona 561/2004 (školský zákon) a vyhlášky 74/2005 o zájmovém vzdělávání/

Školní družina (dále ŠD) je základním článkem zařízení školní výchovy pro zájmové vzdělávání. Není pouze sociální službou veřejnosti. Její činnosti vyplývají z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků ve dnech školního vyučování.
1. Provozní doba ŠD

-Ranní provozní doba je od 6.30h do 7.30hod.

-Odpolední provozní doba je od 11.25h do 17.00 hod.

- Aby nebyla narušována činnost v ŠD je pro odchody dětí stanovena tato doba: pokud dítě končí po 4. vyuč. hod. - odchod do 12.10hod. pak v 13.00hod., pokud končí po 5. vyuč. hod. - odchod do 13.05hod.), dále pak v 14.00hod. nebo od 15.00hod. kdykoli.

2. Přihlašování a odhlašování žáků

- Přihlašování do ŠD se provádí písemně na zápisní lístky v 1. týdnu výuky školního roku u vychovatelek. Na první školní den je nutné se zákonnými zástupci přesně stanovit odchod žáků ze ŠD.

- Odhlašování žáků z pravidelné docházky do ŠD se provádí na tiskopise - přes vychovatelku.

3. Docházka a pravidla styku se zákonnými zástupci žáků

- Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. stupně naší školy. Možnost přijetí žáků do ŠD je dána počtem oddělení a kapacitou jednotlivých oddělení ŠD. Další výjimky mohou být projednány s ředitelem školy.

- Příchod žáků je dán ukončením vyučování příslušných ročníků dle rozvrhu, žáky předává vychovatelce učitel. Za žáka, který se účastnil výuky a bez omluvy rodičů se do ŠD nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští (na WC, do šatny).

- Odchod žáků se provádí osobním vyzvednutím dítěte zákonným zástupcem (mohou uvést další oprávněné osoby k vyzvednutí) nebo písemným vyjádřením zák. zástupce, že dítě může odcházet ze ŠD samo v určenou hodinu. Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče žáka telefon u vchodu a žáka si osobně převezmou v oddělení od vychovatelky.

- Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout své dítě nejpozději v 17.00 hodin.

- Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost (např. z důvodu nemoci) je nutno řádně omluvit (písemně do zápisníku školní družiny). Žáka lze uvolnit dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce, zda jde domů sám nebo s doprovodem. Bez této žádosti nemůže být žák uvolněn. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!

- Veškeré informace týkající se činností v ŠD prosím sledujte v družinovém zápisníku a na webových stránkách školy.

4. Užívané místnosti a další prostory

- Vlastní místnosti ŠD, prostory školy (pokud v nich právě neprobíhá výuka – školní tělocvična, školní hřiště, školní dvůr, knihovna, počítačová učebna), dětské hřiště a okolí školy.

- Při organizaci zájmových činností mimo budovu a areál školy jsou zák. zástupci informování písemně nebo ústně.

5. Platby

- Platba za pobyt žáka v ŠD nebyla zatím se zřizovatelem určována. Na nákup potřeb a materiálů pro činnosti ŠD může být vybírán vychovatelkami příspěvek. Ten je evidován a kontrolován pokladnou ZŠ Náklo.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví

- Pro pobyt žáků v ŠD a při všech činnostech v ŠD platí vnitřní řád školní družiny i školní řád.

- Vychovatelka zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, je proto nezbytné, informovat jí o zdravotním stavu dítěte, případně o jeho změnách.

- Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni a chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Nevhodné chování žáka v ŠD může vychovatelka písemně sdělit do družinového zápisníku nebo do žákovské knížky. Pokud žák soustavně porušuje vnitřní řád a pravidla ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen.

- Žák je povinný hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, bez zbytečného odkladu.

- V prostorách ŠD žáci udržují pořádek, nepoškozují vybavení ŠD, hračky a hry. Při úmyslném poškození hry nebo hračky bude na rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové.

- Během pobytu venku jsou žáci povinni uzamknout osobní věci do skříňky.

- Za peníze a cenné věci (mobilní telefony, hračky apod.), které mají děti u sebe a neuloží si je k vychovatelce do úschovy, nenese vychovatelka odpovědnost.

- Žáci jsou uvolňováni na zájmové kroužky v budově školy v dobu určenou rodiči. Žáky na kroužek vyzvedává a přivádí je zpět do ŠD vedoucí daného kroužku. Vychovatelka za ně opět přebírá zodpovědnost po jejich návratu zpět do ŠD.

- Předávání informací (závazné informace, finanční otázky, vzniklé problémy apod.) řeší zák. zástupci s vychovatelkami osobně, telefonicky nebo písemnou formou (družinový zápisník), každou informaci je potřeba vždy podepsat.

7. Pitný režim

- Pitný režim je zajištěn v době vydávání obědů v jídelně ZŠ, vychovatelkami a rodiči.

8. Dočasné umisťování žáků

- K dočasnému umisťování žáků do ŠD může docházet při náhlých změnách rozvrhu (výlety apod.) a případných výchovných akcích ZŠ. Vychází se vždy z možné kapacity ŠD a max. počtu žáků na jedno oddělení. Tato možnost je projednána mezi vedením školy a vychovatelkami.

9. Postup při nevyzvednutí žáka z ŠD ve stanovenou dobu

- Telefonické upozornění zákonného zástupce, informování vedení školy. Dle další situace po konzultaci s vedením školy zajistit bezpečnost dítěte a jeho další náhradní umístění po provozní době ŠD (policie ČR, odbor sociálně-právní ochrany dětí).

10. Další činnosti ŠD

- ŠD může organizovat další činnosti formou kroužků (i pro starší žáky), kulturních vystoupení (např. besídky), soutěžních odpolední atd. K dalším volně připojeným oblastem může patřit příprava na vyučování a okruh činností s tím souvisejících.