Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Řád školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Náklo

 

 /dle zákona 561/2004 (školský zákon) a vyhlášky 74/2005 o zájmovém vzdělávání/

Školní družina (dále ŠD) je základním článkem zařízení školní výchovy pro zájmové vzdělávání. Není pouze sociální službou veřejnosti. Její činnosti vyplývají z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků ve dnech školního vyučování.
1. Provozní doba ŠD

- Ranní provozní doba je od 6.30 do 7.30 hod. Do ranní družiny přicházejí žáci hlavním vchodem, zazvoní na zvonek č.2Docházka do ranní družiny není povinná, žáci chodí podle potřeby rodičů. Příchod a odchod žáka do ranní ŠD je zaznamenán.

- Odpolední provozní doba je od 11.25 do 17.00 hod. Vyzvedávání žáka je u hlavních dveří na zvonek č. 1 a č. 2  do 15hod. , od 15hod. pouze na č.1.

- Aby nebyla narušována činnost v ŠD je pro odchody dětí stanovena tato doba:

- Pokud dítě končí po 4. vyuč. hod. - odchod do 12.10hod. ,pak 13:30hod.

- Pokud končí po 5. vyuč. hod. - odchod do 13.05hod.

- V době od 13:30 do 15hod. pobývá družina na vycházce nebo na hřišti. V této době rodiče děti nevyzvedávají. Od 15hod. vyzvedávání kdykoli.

2. Přihlašování a odhlašování žáků

- Přihlašování do ŠD se provádí písemně na zápisní lístky v 1. týdnu výuky školního roku u vychovatelek.

- Odhlašování žáků z pravidelné docházky do ŠD se provádí písemně.

3. Docházka a pravidla styku se zákonnými zástupci žáků

- Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. stupně naší školy. Možnost přijetí žáků do ŠD je dána počtem oddělení a kapacitou jednotlivých oddělení ŠD. Další výjimky mohou být projednány s ředitelem školy.

- Příchod žáků je dán ukončením vyučování příslušných ročníků dle rozvrhu, žáky předává vychovatelce učitel. Za žáka, který se zúčastnil výuky a bez omluvy rodičů se do ŠD nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští (na WC, do šatny).

-Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče žáka telefon u hlavního vchodu – zvonek školní družiny č.1 a č. 2. Do budovy školy nevstupují. Rodiče vyzvedávají žáka v souladu s údaji o odchodech (zápisní lístek, deníček ŠD, písemná omluvenka) u hlavního vchodu školy. Rodiče – doprovod - se zavazují být fyzicky přítomni před budovou školy. Opuštěním budovy školy přebírají rodiče zodpovědnost za své dítě.

- Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout své dítě nejpozději v 17.00 hod.

- Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit (písemně do zápisníku školní družiny). Žáka lze uvolnit dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce, zda jde domů sám nebo s doprovodem. Bez této žádosti nemůže být žák uvolněn. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!

4. Užívané místnosti a další prostory

- Vlastní místnosti ŠD, prostory školy (pokud v nich právě neprobíhá výuka – školní tělocvična, školní hřiště, školní dvůr, knihovna, počítačová učebna), dětské hřiště a okolí školy.

- Při organizaci zájmových činností mimo budovu a areál školy jsou zák. zástupci informování písemně nebo ústně.

5. Platby

- Platba za pobyt žáka v ŠD nebyla zatím se zřizovatelem určována. Na nákup potřeb a materiálů pro činnosti ŠD může být vybírán vychovatelkami příspěvek. Ten je evidován a kontrolován pokladnou ZŠ Náklo.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví

- Pro pobyt žáků v ŠD a při všech činnostech v ŠD platí vnitřní řád školní družiny i školní řád.

- Vychovatelka zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, je proto nezbytné, informovat jí o zdravotním stavu dítěte, případně o jeho změnách.

- Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni a chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Nevhodné chování žáka v ŠD může vychovatelka písemně sdělit do družinového zápisníku. Pokud žák soustavně porušuje vnitřní řád a pravidla ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen.

- Žák je povinný hlásit každý úraz nebo vznik škody ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny bez zbytečného odkladu.

- V prostorách ŠD žáci udržují pořádek, nepoškozují vybavení ŠD, hračky a hry. Při úmyslném poškození hry nebo hračky bude na rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové.

- Během pobytu venku jsou žáci povinni uzamknout osobní věci do skříňky. Pro pobyt venku je potřeba zajistit vhodné oblečení a obuv.

- Za peníze a cenné věci (mobilní telefony, hračky apod.), které mají děti u sebe a neuloží si je k vychovatelce do úschovy, nenese vychovatelka odpovědnost.

- Žáci jsou uvolňováni na zájmové kroužky v budově školy v dobu určenou rodiči. Žáky na kroužek vyzvedává a přivádí je zpět do ŠD vedoucí daného kroužku. Vychovatelka za ně opět přebírá zodpovědnost po jejich návratu zpět do ŠD.

- Předávání informací (závazné informace, vzniklé problémy apod.) řeší zák. zástupci s vychovatelkami osobně, telefonicky nebo písemnou formou (družinový zápisník) a každou informaci je potřeba vždy podepsat.

- Povinností zákonného zástupce žáka je neprodleně oznámit jakékoli změny týkající se dítěte (zdravotního omezení, změny telefonního čísla, rozhodnutí soudu o vydávání dítěte apod.).

-V případě, že se u dítěte během dne vyskytne zdravotní problém, vychovatelka informuje zákonné zástupce o zdravotním stavu dítěte. Zákonný zástupce je v takovém případě povinen dítě vyzvednout (i v případě, že dítě dle zápisního lístku odchází samo).

7. Pitný režim

- Pitný režim je zajištěn v době vydávání obědů v jídelně. Na odpoledne má žák pití (případně svačinky) své.

8. Dočasné umisťování žáků

- K dočasnému umisťování žáků do ŠD může docházet při náhlých změnách rozvrhu (výlety apod.) a případných výchovných akcích ZŠ. Vychází se vždy z možné kapacity ŠD a max. počtu žáků na jedno oddělení. Tato možnost je projednána mezi vedením školy a vychovatelkami.

9. Postup při nevyzvednutí žáka z ŠD ve stanovenou dobu

- Telefonické upozornění zákonného zástupce, informování vedení školy. Dle další situace po konzultaci s vedením školy zajistit bezpečnost dítěte a jeho další náhradní umístění po provozní době ŠD (policie ČR, odbor sociálně-právní ochrany dětí).

10. Další činnosti ŠD

- ŠD může organizovat další činnosti formou kroužků (i pro starší žáky), kulturních vystoupení (např. besídky), soutěžních odpolední atd. K dalším volně připojeným oblastem může patřit příprava na vyučování a okruh činností s tím souvisejících.

 

 

Dne: ..........................................                                    Podpis: …………………………….